Urząd Miasta Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo Urzędu Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin – potocznie zwany magistratem, rzadziej zarządem miasta, współcześnie jest jednostką budżetową i organizacyjną szczecińskiej wspólnoty samorządowej, przy pomocy której Prezydent Miasta Szczecin wykonuje zadania objęte kompetencjami i obowiązkami administracji samorządowej i administracji publicznej. Kompetencje Urzędu Miasta wynikają z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami przedstawicielskimi samorządów terytorialnych oraz organami i instytucjami władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierownikiem Urzędu Miasta Szczecin jest Prezydent Miasta, który organizuje pracę Urzędu, nadzoruje pracę urzędników, a także przyjmuje ich do pracy i zwalnia. W praktyce upoważnia swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu[1]. Siedziba główna Urzędu Miejskiego w Szczecinie zlokalizowana jest w kompleksie budynków przy pl. Armii Krajowej 1. Urząd posiada także filię na Prawobrzeżu przy ul. Lucjana Rydla 39-40 [2]. Oficjalnym logo Urzędu Miasta Szczecin jest stylizowany „Gryf Szczeciński”[3].

Historia

Poprzednikiem Urzędu Miejskiego w Szczecinie była nowa jednostka administracyjna, utworzona po zakończeniu II wojny światowej przez rząd tymczasowy RP - Zarząd Miejski, kierowany przez prezydenta miasta, Piotra Zarembę, w latach 1950-1956.

W roku 1950 zlikwidowano samodzielność wykonawczą samorządów lokalnych, pozostawiając fasadową samodzielność rad narodowych, które jednak były zależne od rad wyższego szczebla. Wyłaniane spośród członków Rad Narodowych osoby tworzyły kolegialne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, któremu podlegały jednostki wykonawcze – wydziały Rady Narodowej; były one organami administracji państwowej, a nie terenowej.

W 1973 roku zmieniono zasady funkcjonowania rad narodowych[4] - powołano urząd Prezydenta Miasta oraz podlegający mu Urząd Miejski. Instytucje te przejęły funkcje administracyjne wydziałów Prezydium MRN. Prezydent Miasta nadawał Urzędowi Miejskiemu statut, w którym ustalał schemat funkcjonalny i organizacyjny urzędu, dzieląc go na wydziały, biura, komisje i kuratoria. Organizacja Urzędu Miejskiego podlegała zmianom, ale zawsze kierował nim Prezydent i 3 jego zastępców. Urząd Miejski obsługiwał także Miejską Radę Narodową.

W 1974 roku w skład Urzędu Miasta w Szczecinie wchodziło 15 jednostek organizacyjnych, od 1975 – 19, a od 1984 – 22. Były to: Biuro Miejskiej Rady Narodowej, Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, Miejska Komisja Planowania oraz wydziały Budżetowo-Gospodarczy, Finansowy, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług, Komunikacji, Kultury i Sztuki, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Oświaty i Wychowania, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnej, Spraw Lokalowych, Społeczno-Administracyjny, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Samorządu Mieszkańców.

Po zmianie ustroju w 1990 roku, ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym[5] zwiększono rolę i uprawnienia Rady Miasta oraz utworzono Zarząd Miasta Szczecina z Prezydentem Miasta Szczecina na czele. Urząd Miejski stał się organem administracji terenowej (lokalnej; gminy miejskiej), organem pomocniczym Zarządu Miasta i Prezydenta, służącym do realizacji uchwał Rady Miasta Szczecina i innych zadań powierzonych Miastu. Jego organizację i zasady funkcjonowania określała Rada Miasta poprzez uchwalony regulamin Urzędu. Kierownikiem Urzędu Miasta i zwierzchnikiem służbowym jego pracowników był prezydent. Urząd dzielił się na wydziały i biura. W 1998 roku było ich 35, a wśród nich, oprócz wymienionych wcześniej i podobnych:

Okolicznościowy medal UM w Szczecinie
  • wydziały: Aktywności Gospodarczej, Budynków i Lokali Komunalnych, Informatyki, Inwestycji Miejskich, Inżynierii Miasta, Koordynacji Rozwoju Miasta, Promocji i Informacji, Spraw Obywatelskich
  • biura do spraw: Euroregionu Pomerania, Organizacji Pozarządowych, Osób Niepełnosprawnych, Programu Bezpieczne Miasto, Zamówień Publicznych, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rzecznik Prasowy, Straż Miejska.

W 2002 roku zniesiono Zarząd Miasta i zwiększono rolę prezydenta, który nie był już wybierany przez Radę Miasta, lecz w wyborach bezpośrednich[6].

W 2012 roku Urząd Miasta Szczecin składał się z 21 wydziałów i biur oraz 5 biur na prawach samodzielnych referatów[7].

Przypisy


Zobacz też


Źródła


Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak